messenger icon
×

สอวช. – สกสว. คิกออฟจัดตั้งเครือข่ายมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero (SRI Consortium for Net Zero) ผสานความร่วมมือรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นำวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ช่วยไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2023