×

สอวช. ผนึกความร่วมมือ ก.พ.ร. – SCG ระดมความเห็นแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก เชื่อมโยงการขับเคลื่อนด้านนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2023