messenger icon
×

7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แก้ปัญหา Social Enterprise สร้างความยั่งยืนในท้องถิ่น ด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2023