×

สอวช. ต้อนรับ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโอกาสเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวง อว.

วันที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2023