×

สอวช. และ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดระดมความคิดระบุประเด็นสำคัญในการสร้างภาพอนาคตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชั้นสาเหตุ (CLA) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วันที่เผยแพร่ 7 มิถุนายน 2023