×

กระทรวง อว. เปิดประชาพิจารณ์ตั้ง “มหาศิลปาลัย” ดึง “วิทยาลัยเพาะช่าง” เป็นแกน “เอนก” เผยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปะ สุนทรียะ อารยะ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รับนักศึกษาโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบ TCAS แต่สามารถเอาผลงานมาเสนอขอรับการคัดเลือก

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2023