×

สอวช. เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย

วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2022