×

สอวช. ร่วมแสดงเจตนารมณ์พัฒนากำลังคนบนแพลตฟอร์มอัจฉริยะร่วมกับ 52 หน่วยงาน “ดร.กิติพงค์” ตั้งเป้าผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้ได้ 200,000 คน ภายใน 5 ปี

วันที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2022