×

สอวช. ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจและการผลิตแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2022