×

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรม และแนวทางการปรับใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2022