×

Executive


Kitipong Promwong, Ph.D.
Kanchana Wanichkorn, Ph.D.
Siriporn Pittayasophon, Ph.D.
Ratima Urthamapimuk
Surachai Sathitkunarat, Ph.D.
Poolsak Koseeyaporn,Ph.D./Asst.Prof.
Suchat Udomsopagit, Ph.D.
Nirada Werasopon
Kommate Jitvanichphaibool, Ph.D.
Nonthawat Magroodin
Sirinya Lim
Oraphan Wiarachai, Ph.D.
Anchaliya Tongsri
Monsiri Tharamathat
Salilwan Klubprasit
Oranuch Ratana
Kitti Satjawattana, Ph.D.
Siree Chaiseri, Ph.D.
Kanyawim Kirtikara, Ph.D.