×

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านแผนและประเมินผล) (บพข.)

วันที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านแผนและประเมินผล)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จากัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
• วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
• สามารถยืดหยุ่นเวลาการทางาน มีสานึกรับผิดชอบ (Accountability) ต่อหน้าที่และส่วนรวมสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทางานเป็นทีม และสามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านนโยบายและแผนงานในหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถเฉพาะ :
1. มีความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย
2. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
3. มีความสามารถในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ กำหนดรูปแบบ วิธีติดตามงาน และวิธีรายงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำข้อมูลมารายงาน มาใช้ประโยชน์ และนำเสนอผู้บริหารได้ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น
5. มีความสามารถทางวิชาการ การเขียนเอกสาร แผนงาน รายงานเชิงผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถสรุปประเด็นสาคัญที่ซับซ้อน ได้รวดเร็ว กระชับ ตรงประเด็น
6. มีความสนใจ รอบรู้ในประเด็นข่าวสารด้านนโยบาย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม มาตรการภาครัฐ และนโยบายวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการพูด อธิบายให้เห็นภาพ หรือจัดทำแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถตอบคำถามบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนได้ดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
9. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
10. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office เป็นอย่างดี สามารถออกแบบงานนำเสนอแบบกราฟิกได้ดี เช่น Info-graphic, power point presentation canva สามารถจัดการประชุมแบบ on-line ด้วยโปรแกรม Zoom WebEx Microsoft Teams Google meets ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพข. อย่างเป็นระบบ
2. จัดให้เกิดกระบวนการพิจารณา feasibility (market/technology/financial) ของข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
3. ประสานงาน ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ของ บพข. โดยรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนผลงานที่มีความโดดเด่นเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ บพข. รอบ 6 เดือน 12 เดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก และจัดพิมพ์รายงานประจำปี
4. มีส่วนร่วมในการประสานงาน ด้านการจัดทำแผน ด้านยุทธศาสตร์ ด้าน OKRs สิ่งส่งมอบ การรายงานผล และการให้ข้อมูล กับหน่วยงานภายใน สกสว และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก
5. จัดทำสรุปบันทึกการประชุม การหารือ ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน

 

หากสนใจร่วมงาน สามารถสมัครผ่านช่องทาง https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/