messenger icon
×

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บพข.)

วันที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา

 

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านแผนและประเมินผล) 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงาน มีสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ต่อหน้าที่และส่วนรวมสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านนโยบายและแผนงานในหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถเฉพาะ :

 1. มีความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย
 1. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ด้านวิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 2. มีความสามารถในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ กำหนดรูปแบบ วิธีติดตามงาน และวิธีรายงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำข้อมูลมารายงาน มาใช้ประโยชน์ และนำเสนอผู้บริหารได้ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลัดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น
 1. มีความสามารถทางวิชาการ การเขียนเอกสาร แผนงาน รายงานเชิงผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถสรุปประเด็นสำคัญที่ซับซ้อน ได้รวดเร็ว กระชับ ตรงประเด็น
 1. มีความสนใจ รอบรู้ในประเด็นข่าวสารด้านนโยบาย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม มาตรการภาครัฐ และนโยบายวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการพูด อธิบายให้เห็นภาพ หรือจัดทำแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถตอบคำถามบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนได้ดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
 4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office เป็นอย่างดี สามารถออกแบบงานนำเสนอแบบกราฟิกได้ดี เช่น Info-graphic, power point presentation canva สามารถจัดการประชุมแบบ on-line ด้วยโปรแกรม Zoom WebEx Microsoft Teams Google meets ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. จัดทำแผนการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพข. อย่างเป็นระบบ
 2. จัดให้เกิดกระบวนการพิจารณา feasibility (market/technology/financial) ของข้อเสนอโครงการ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
 3. ประสานงาน ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ของ บพข. โดยรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ผลงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนผลงานที่มีความโดดเด่นเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ บพข. รอบ 6 เดือน 12 เดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก และจัดพิมพ์รายงานประจำปี
 4. มีส่วนร่วมในการประสานงาน ด้านการจัดทำแผน ด้านยุทธศาสตร์ ด้าน OKRs สิ่งส่งมอบ การรายงานผล และการให้ข้อมูล กับหน่วยงานภายใน สกสว และหน่วยงานต่างๆ ภายนอก
 5. จัดทำสรุปบันทึกการประชุม การหารือ ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านงบประมาณ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียด ความแม่นยำ เชิงคณิตศาสตร์
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงาน มีสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) ต่อหน้าที่และส่วนรวมสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ บริหารงบประมาณ หรือการตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถเฉพาะ :

 1. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ตามโครงสร้างภายในองค์กร
 2. มีความสามารถในการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการเงินบัญชี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ กำหนดรูปแบบ วิธีติดตามข้อมูล และวิธีรายงาน เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย และ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำข้อมูลมารายงาน มาใช้ประโยชน์ และนำเสนอผู้บริหารได้ ถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และช่วยลัดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้น
 4. มีความรู้ ความเข้าใจด้านบัญชีการเงิน การตรวจสอบภายใน ระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานหรือของราชการ
 5. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการพูด อธิบายให้เห็นภาพ หรือจัดทำแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถตอบคำถามบุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน ได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี
 7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office เป็นอย่างดี สามารถออกแบบงานนำเสนอแบบกราฟิกได้ดี เช่น Info-graphic, power point presentation canva สามารถจัดการประชุมแบบ on-line ด้วยโปรแกรม Zoom WebEx Microsoft Teams Google meets ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ  :

 1. สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนวิจัยและนวัตกรรมที่ บพข. รับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนด้านวิทยาศาสตรฺ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี และการจัดสรรงบประมาณประจำปี
 2. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ ออกแบบวิธีการติดตามข้อมูลการใช้จ่าย ของ บพข. ในมิติต่างๆ เพื่อจัดทำรายงาน รายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก และจัดพิมพ์รายงานประจำปี รวมถึงการรายงานปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ
 3. ประสานงาน ประสานข้อมูล กับผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบประมาณอุดหนุนวิจัยตามสัญญาให้ทุน
 4. ติดตาม ตรวจสอบ การนำเข้าข้อมูลงบประมาณที่จัดสรร การออกสัญญา การเบิกจ่าย การรายงานผลการดำเนินงาน และการปิดโครงการ บนระบบ NRIIS ของโครงการที่ บพข. อนุมัติทุน
 5. จัดทำสรุปบันทึกการประชุม การหารือ ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

หมายเหตุ  สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน