messenger icon
×

แนะนำส่วนงานใน สอวช.


หน้าหลัก » แนะนำส่วนงานใน สอวช.

การดำเนินงานของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้