messenger icon
×

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ


หน้าหลัก » หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ

มาตรา 25 คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 1. กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ สอวช.
 2. อนุมัติงบประมาณประจำปี งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินของ สอวช.
 3. ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการตลอดจนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสภานโยบายเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจของ สอวช.
 4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ สอวช. ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
  (ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
  (ข) การสรรหา การแต่งตั้ง และการถอดถอนผู้อำนวยการ สอวช. การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สอวช. รวมทั้งการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน
  (ค) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ของพนักงานของ สอวช.
  (ง) การกำหนดประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ผู้อำนวยการ สอวช. และพนักงานของ สอวช.
  (จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษพนักงานของ สอวช. รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของ สอวช.
  (ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ สอวช. รวมทั้งการบัญชีและการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
  (ช) การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของ สอวช.
  (ซ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่พนักงานของ สอวช.
  (ฌ) การแต่งตั้ง และหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
  (ญ) การกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน
  (ฎ) การกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ สอวช. พนักงานของ สอวช. และเครื่องหมาย สอวช.
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มอบหมาย
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. จากบุคคลในภาคเอกชน
 7. ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของ สอวช. ตามมาตรา 52 เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบาย
 8. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สอวช.
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสภานโยบายมอบหมาย