messenger icon
×

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


หน้าหลัก » ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่เรื่อง
7 มิถุนายน 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
8 พฤษภาคม 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน เมษายน 2567
18 เมษายน 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน มกราคม 2567
11 มกราคม 2567รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน ธันวาคม 2566
12 ธันวาคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
5 พฤศจิกายน 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566ายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน กันยายน 2566
12 กันยายน 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
6 กรกฎาคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน มิถุนายน 2566
2 มิถุนายน 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
8 พฤษภาคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน เมษายน 2566
26 เมษายน 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน มีนาคม 2566
3 มีนาคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน มกราคม 2566
10 มกราคม 2566รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน ธันวาคม 2565
6 ธันวาคม 2565รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565รายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ สอวช. ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี