×
นางสาวจันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา
Janpai Ongsiriwittaya
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

577
@
No Information !