×
นางสาวธิดา เวียงสมุทร
Thida Weangsamoot
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

575
@
No Information !