×
นายภัทรพล สาสน์ธรรมบท
Phattaraphon Sarthamabot
นักวิเคราะห์นโยบาย
Policy Analyst
กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

574
@
No Information !