×
นางสาวพิรดา เตชะวิจิตร์
Pirada Techavijit
นักพัฒนานโยบาย
Policy Developer
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

416
@
No Information !