×

COVID – 19 สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด – 19 ส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ PPE และอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งจากสถานพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

วันที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2021