×

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บพข.)

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2022

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ  ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาด้านบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft word, Excel, Power point ฯ ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานด้านเอกสารได้อย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ
  5. มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ การเงิน หรือการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย
  2. ประสานงานเรื่องการจัดประชุม
  3. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
  4. จัดทำเอกสารด้านพัสดุ

การรับสมัคร
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 708