×

นักวิเคราะห์โครงการ (4 อัตรา) / เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา) บพข.

วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2021

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ  ในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

 นักวิเคราะห์โครงการ (4 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถเฉพาะ :

 1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัยติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 2. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic,power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
 7. สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
 2. บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันกิจกรรมทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
 3. จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. จัดทำฐานข้อมูลด้านโครงการ งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ

 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อและประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขา PR Advertising, Mass Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Photoshop, IIustrator, Indesign, Video Maker ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ป็นอย่างดีด้าน Social Network ต่างๆ FaceBook, IG, Twitter, Line เป็นต้น
 5. มีความเข้าใจและมีความสามารถด้านการออกแบบ การถ่ายภาพ และการถ่ายทำวีดีโอ การตัดต่อ และการเขียน Content + Gimmick ต่างๆ ให้สื่อโดดเด่นน่าสนใจ เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงเป้าหมายองค์กร
 6. มีใจรักงานศิลปะและออกแบบ ตามความนิยมที่หมุนเปลี่ยนไปของสังคม
 7. สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้ มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ดูแล Website ของ บพข. และ Update ข้อมูลให้ทันสมัย
 2. สร้างสรรค์ ออกแบบ และจัดทำสื่อ Graphic & Multimedia ทุกชนิด เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้ง Online และ Offline เช่น Power point, banner, Catalog, แผ่นพับ รวมถึงสื่อมัลติมีเดีย เช่น VDO. Clipping, Intranet ภายในองค์กร
 3. บันทึกภาพและวิดีโอ ตัดต่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ / สื่อการเรียนรู้ ภายในและภายนอกองค์กร
 4. ออกแบบงานต่างๆ ภายในองค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 708