×

1. นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโสโครงการ / 2. นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส (สำหรับงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล) / 3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส/หัวหน้างาน ) บพค.

วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2022

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีระบบการบริหารงานแตกต่างจากส่วนราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย

1. นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโสโครงการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ทั้งงานประจำปี และแผน 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและผลที่สำคัญ
 2. วางแผนปฏิบัติการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามทิศทาง เป้าหมาย งบประมาณ ระดับโปรแกรม
 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโปรแกรม/แผนงาน รายไตรมาส รวมทั้งการสรุปผลงาน/ผลสำเร็จสำคัญของโปรแกรม
 4. ดำเนินการพัฒนาโจทย์/ประกาศโจทย์ ที่สอดคล้องแผนงานของโปรแกรม/แผนงาน ที่กำหนด โดยประสานงานให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนทุน ((เช่น การพัฒนาคอนซอร์เทียมต่าง ๆ) และประสานงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน เป้าหมาย
 5. จัดและดำเนินการให้เกิดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตามการส่งมอบผลงาน ตามแนวทางและขั้นตอนของ บพค. ที่กำหนด
 6. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และการส่งมอบผลงานของโครงการที่ให้สนับสนุน (รายงานความก้าวหน้ารายงานสนับสนุนการวิจัยและโครงการวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
 7. รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม/แผนงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel, Word) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
 4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผน กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย
 6. มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนให้งานวิจัยไปสู่การใช้งานที่เกิดผลประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ
 7. มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้
 9. มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ

2. นักวิเคราะห์/นักวิเคราะห์อาวุโส (2 อัตรา สำหรับงานบริหารแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินผล ตรวจสอบข้อมูล (เช่น ข้อมูลนโยบาย แผนงาน ผลงาน งบประมาณ การใช้จ่าย) เพื่อใช้ประกอบการบริหารการวางแผน และการตรวจสอบประเมินผลการทำงานของ บพค. เพื่อการนำเสนอ
 2. จัดทำแผนงาน แผนงบประมาณประจำปี และแผนระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายภายในและนโยบายด้าน ววน. ของประเทศ
 3. ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นระบบ
 4. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ติดตามผลงานตามตัวชี้วัด และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน
 5. พัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐาน
 6. ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานภายนอก
 7. วางแผน ประสาน เตรียมการ และจัดการข้อมูลประกอบวาระการประชุมกรรมการบริหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Excel ขั้นสูง สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่, Word) สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
 4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน
 6. มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน งบประมาณภาครัฐ บัญชีและงบประมาณ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของประเทศ
 8. มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการติดตาม ขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่เป้าหมาย
 9. มีวิสัยทัศน์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
 10. มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น

3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส/หัวหน้างาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนการจัดการและการอำนวยความสะดวกด้าน logistics ในการจัดประชุมคณกรรมการ การหารือ การเยี่ยมเยียน
 2. ประสานงานและจัดทำสัญญาให้ทุนโครงการ การจ่ายเงินงวด การจ่ายค่าตอบแทน และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นปัจจุบัน
 3. ดูแลและจัดการภาพรวมของฐานข้อมูลการให้ทุนโครงการ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับพร้อมใช้งาน
 4. วางแผน ตั้งเป้าหมาย ขับเคลื่อนงานสนับสนุนงานบริหารโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารจัดการนวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
 3. มีทักษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มีความรู้ด้านการจัดการเอกสารและสารบรรณภาครัฐ
 5. มีความรู้ในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
 6. สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น สรุปการเจรจาหรือการประชุมที่ซับซ้อนเป็นรายงานที่เหมาะสมได้

การรับสมัคร
กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 708