ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่เผยแพร่ 25 ธันวาคม 2019

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ถึง 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านอื่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆในงานที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น
 8. มีทักษะการประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

หน้าที่ควมรับผิดชอบ :

 1. ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานและเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินงาน และตรวจสอบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและระบบงานต่างๆ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
 3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัครงาน:

 1. เรซูเม่ (Resume)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 6. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@nxpo.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด