×

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

1คุณสมบัติของผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านอื่นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีความสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ และสรุปเหตุผล
7. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8. มีทักษะการนำเสนองาน การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งทางด้านการเงินการบัญชีและการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
2. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบในข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของทีมงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 320