นักวิเคราะห์นโยบาย หรือ นักพัฒนานโยบาย ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

วันที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2019

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 28 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point เป็นต้น
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการมองภาพรวมองค์กร
 8. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ IELTS, CU-TEP, TU-GET โดยยื่นพร้อมใบสมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย วางแผนโครงการ วางแผนกลยุทธ์องค์กร แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี ติดตามผลตัวชี้วัด และวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานเพื่อเสนอหน่วยงานภายนอก คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงาน และเพื่อนำมาปรับปรุง/ป้องกันเพื่อให้เป้าหมายการทำงานขององค์กรบรรลุตามที่กำหนดไว้
 2. สนับสนุนการเสนองบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งติดตาม ประสานงานแผน ผลการดำเนินงานโครงการ และแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงตัวชี้วัดสำคัญของสำนักงานกับกระทรวงและหน่วยงานร่วมบูรณาการ
 3. บริหารงบประมาณขององค์กร จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เชิงสถิติการใช้จ่ายงบประมาณและให้คำปรึกษาข้อปฏิบัติ หรือแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ การวางแผน การกำหนดโครงการ การอนุมัติโครงการ การติดตามผล การปรับแผน และการปิดโครงการ
 5. ประเมินผลงานองค์กร และแผนงาน/โครงการ จัดทำรายงานและวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและถอดบทเรียนการทำงานในระยะต่อไป

หลักฐานประกอบการสมัครงาน:

 1. เรซูเม่ (Resume)
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 4. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 6. ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่
คุณอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์ e-mail: orawan@nxpo.or.th หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 602
หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงาน และ/หรือคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานและ/หรือคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด