×

ฝ่ายการเงินบัญชีและการจัดการธุรกรรม งานอาคารสถานที่และบริหารทั่วไป (ธุรการ)

วันที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2024

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/หัวหน้างาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
:

 1. เพศ และการศึกษา ไม่จำกัด
 2. อายุไม่เกิน 55 ปี
 3. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง ไว้วางใจได้
 4. มีความอุตสาหะ มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย
 5. เปิดใจกว้างในการเรียนรู้และรับฟัง รวมทั้งปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ๆ
 6. มีทักษะในการบริหารจัดการงานของตนเองและทีมงานให้เสร็จตามเวลาอย่างมีคุณภาพ
 7. สามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงานและการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงเรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน และใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้การทำงานและการแก้ปัญหานั้น ไม่เพิ่มปัญหาในจุดอื่นๆ
 8. มีความสามารถในการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เข้าถึงผู้ฟัง และควบคุมการแสดงออกด้านอารมณ์ (EQ) ได้ดี
 9. มีความสามารถในการคาดการณ์หรือคำนึงถึงเรื่องที่อาจจะสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการในเชิงรุก
 10. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก

กรณีสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือหัวหน้างาน ต้องคุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังนี้

 1. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีภาวะความเป็นผู้นำ
 3. มีประสบการณ์ในการจัดหาหรือออกแบบระบบเพื่อช่วยในการทำงาน
 4. มีผลงาน ที่ช่วยให้องค์กรที่เคยทำงานด้วย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเป็นบุคลากรหลักในการสร้างผลงานนั้น หรือ ได้รับรางวัลโดยเป็นหนึ่งในทีมที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่สำนักงานและเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดอันตรายและเหตุฉุกเฉิน
 2. จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) ตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับผู้รับจ้าง ติดตามตรวจสอบผลงานของผู้รับจ้าง และดูแลผลประโยชน์ของสำนักงาน โดยให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภาครัฐ และระเบียบสำนักงานด้านการเงินบัญชี เพื่อให้สำนักงานได้รับสินค้าและบริการที่ครบถ้วนถูกต้อง
 3. บริหารจัดการให้สำนักงานมีสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ เช่น ยา เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม วัสดุงานครัว อุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 4. ออกแบบกระบวนการ (Process) หรือนำเทคโนโลยี หรือเครื่องมือต่าง ๆ หรือทำให้เกิดระบบ Electronic (Electronic system) เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การรับ-ส่งเอกสาร การจองรถสำนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. บริหารจัดการให้มีการ ทำลายเอกสารที่หมดอายุการจัดเก็บ หรือจัดเก็บเอกสารฝากคลัง โดยให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ
 6. จัดทำรายงานการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ งานซ่อมแซมแล้วเสร็จ และไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือพัฒนา และป้องกันความเสี่ยง
 7. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงานการซ่อมแซมบำรุงรักษา และแผนงบประมาณประจำปีด้านอาคารสถานที่ งานบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. จัดทำคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เช่น การใช้อุปกรณ์ในห้องพยาบาล ห้องประชุม และระบบใหม่ ๆ ที่จัดทำขึ้น รวมทั้งปรับปรุง ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและ Flow chart ของงาน
 9. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัคร

หากสนใจร่วมงาน สามารถสมัครผ่านช่องทาง https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/