นักวิเคราะห์นโยบาย/ นักพัฒนานโยบาย/ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย/ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส

วันที่เผยแพร่ 17 มกราคม 2019

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี บัญชีสถิติ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET โดยยื่นพร้อมใบสมัคร
 4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร
 6. มีความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารงานการวิจัย และจัดทำนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมของนโยบาย และแผนระดับชาติในการนำผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
 8. มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ สู่การปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 9. มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการหรือรายงานวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา/ร่วมศึกษา สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ริเริ่ม บริหาร ปฏิบัติงานวิจัยและจัดทำ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสานงาน ร่วมดำเนินงานทางวิชาการตามความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงานวิจัย (เช่น จัดทำบทความ บทบรรยาย /สุนทรพจน์ การนำเสนอภาพประกอบคำบรรยาย เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ จัดประชุม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย )
 3. สามารถประสาน ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แรงกดดันในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครและเอกสารทีเกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@nxpo.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 708 (คุณกานตา)