×

นักวิเคราะห์นโยบาย/นักพัฒนานโยบาย

วันที่เผยแพร่ 8 กุมภาพันธ์ 2024

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

คุณสมบัติเฉพาะ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายสาธารณะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถเฉพาะ
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ
ประกอบการจัดทำนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. มีความสามารถในการรวมบรวม สรุปประเด็น ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ
3. มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนงานวิชาการ อาทิ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนงาน บทความ
วิชาการ หรืออื่น ๆ
4. มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสนใจ
ติดตามข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนการทำงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการทำงานได้
6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้ดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็น
อย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของฝ่ายห้องปฏิบัติการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผน และการเขียนงานเชิง
วิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจฐานราก การขจัดความยากจนและการลด
ความเหลื่อมล้ำ
3. สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 733