×

นักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บพข.

วันที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมีหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมทีมและเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจที่มีความท้าทาย โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

 คุณสมบัติเฉพาะ :

 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถเฉพาะ :

 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารแผน/โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 • มีความรอบรู้ในประเด็นข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการ คลัสเตอร์ หรือคอนซอร์เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก สามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพหรือแผนผังที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเขียนหนังสือทางการหรือหนังสือราชการได้ สามารถรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้กระชับ ตรงประเด็น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี สามารถนำเสนองานแบบกราฟิกได้ดีเช่น Info-graphic, power point presentation สามารถจัดการประชุมแบบ on-line meeting ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูงได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
 • บริหารโครงการ ประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผลักดันกิจกรรมทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในแผนงานต่างๆ กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
 • จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ /สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำฐานข้อมูลด้านโครงการ งบประมาณ แผนงาน และผลการดำเนินการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ :

 • อายุระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาด้านบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft word, Excel, Power point ฯ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้อย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ การเงิน หรือการจัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดทำเอกสารสัญญาโครงการวิจัย
 • ประสานงานเรื่องการจัดประชุม
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่าย
 • จัดทำเอกสารด้านพัสดุ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

 • สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2565)

หรือติดต่อ มนต์ศิริ ธรมธัช 0819225149 ,นายจิรายุฒ ราชวงศ์ ติดต่อ 02-190-5432 ต่อ 320