×

นักวิเคราะห์นโยบาย/นักพัฒนานโยบาย (สอวช.)

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2023

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านนโยบายสาธารณะในองค์กรระดับชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ

ทักษะความสามารถเฉพาะ

 1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. มีความสามารถในการรวมบรวม สรุปประเด็น ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
 3. มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนงานวิชาการ อาทิ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนงาน บทความวิชาการ หรืออื่น ๆ
 4. มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และสนใจติดตามข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและวางแผนการทำงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
 7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้ดี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำแผน และการเขียนงานเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. สร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://www.nxpo.or.th/hrerecruitment/

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 320