หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สอวช. จับมือ มจธ. โชว์ผลผลิต “นักคิดนโยบายรุ่นใหม่” มั่นใจปั้นนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์ประเทศได้

สอวช. จับมือ มจธ. โชว์ผลผลิต “นักคิดนโยบายรุ่นใหม่” มั่นใจปั้นนักออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ตอบโจทย์ประเทศได้

วันที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2019

(4 กรกฎาคม 2562) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้กับ “นักคิดนโยบายรุ่นใหม่” ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าเป็นคอมเมนต์เตเตอร์ .สืบเนื่องจาก สอวช. ร่วมกับ มจธ. บ่มเพาะนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผ่าน “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” โดยเริ่มอบรมเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็มของการบ่มเพาะบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของไทยมาติวอย่างเข้มข้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แสดงศักยภาพหลังได้รับการบ่มเพาะทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการทำนโยบาย ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ตลอดจนกระบวนการออกแบบนโยบาย

โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอนนโยบาย 7 ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1. ทิศทางการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 2. การวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 3. การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตนมฟังก์ชั่น (Functional Milk) ในประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 4. แนวทางการส่งเสริม Circular Economy 5. การศึกษาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการพัฒนากำลังคน 6. การประเมินผลกิจกรรมวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร และ 7. การส่งเสริมนวัตกรรมในบริษัท SMEs ผ่านการทำงานร่วมกับธุรกิจบริการความรู้เข้มข้น (KIBS)

ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. เปิดเผยว่า หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้จากข้อเสนอนโยบายที่น้องๆ ได้นำเสนอ หลายเรื่องเป็นนโยบายที่ดี ได้เห็นความตั้งใจและวิธีคิด และกว่าครึ่งเห็นความโดดเด่นในการออกแบบนโยบายได้อย่างชัดเจน และทุกนโยบายสามารถต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงได้ เพียงแต่ต้องให้ระยะเวลาในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ ระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปแบบหลักสูตรการออกแบบนโยบายลักษณะนี้ สามารถเป็นเครื่องมือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งระยะต่อไปจะเปิดหลักสูตร รุ่นที่ 2 โดยจะเชิญหน่วยงานที่สนใจ ทั้งภาคการอุดมศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรด้วย.ด้าน

ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร ในการอบรม อาทิ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐนตรี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร อดีต รมช.ศึกษาธิการ นายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จำกัด) มหาชน รวมถึง ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สอวช. ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์ตรงในการทำนโยบายในระดับประเทศ ซึ่งนับว่าผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรง จนนำไปสู่การนำเสนอผลงานด้านนโยบายในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม และมีหลายผลงานสามารถต่อยอดไปสู่ผลผลิตของประเทศได้ อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจะดูข้อเสนอนโยบายที่น่าสนใจ และสนับสนุน ให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการอบรมรุ่นสอง คาดว่าจะเกิดขึ้นราวต้นปีหน้า