หน้าหลัก » ประกาศรับสมัคงาน » รับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักกฎหมาย

รับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์โครงการ / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักกฎหมาย

วันที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2020

หน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
20210304-ประกาศรับสมัคร-บพข-

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ทาง www.nxpo.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ปิดรับสมัคร 19 มีนาคม 2564)