ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565


หน้าหลัก » ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงานที่เปิดรับข้อเสนอ
ช่วงเวลารับข้อเสนอ
สถานะการรับข้อเสนอ
แผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
10 ม.ค. 2565 – 9 มี.ค. 2565 ปิดรับข้อเสนอ