โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564


หน้าหลัก » โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

แผนงานที่เปิดรับข้อเสนอ
ช่วงเวลารับข้อเสนอ
สถานะการรับข้อเสนอ
แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบัน
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) รอบที่ 2

โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
12 พ.ค. 2564 – 14 มิ.ย. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) รอบที่ 2
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
7 พ.ค. 2564 – 7 มิ.ย. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ระดับ Organizational Bridging Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 ก.พ. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Network Strengthening Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 ก.พ. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Partnership Initiative Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 มี.ค. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
(P5) แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย7 ธ.ค. 2563 – 5 ก.พ. 2564 ปิดรับข้อเสนอ
(P4) แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
30 พ.ย. 2563 – 29 ม.ค. 2564
ปิดรับข้อเสนอ
(P1) แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่
เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work Integrated Learning : WIL)
15 ตุลาคม 2563 – 2 ธันวาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ
(P2) แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 15 ตุลาคม 2563 – 2 ธันวาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ
(P3) แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)15 ตุลาคม 2563 – 2 ธันวาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ
(P3) แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย
เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
15 ตุลาคม 2563 – 2 ธันวาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ
Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)
24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ