โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564


หน้าหลัก » โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

แผนงานที่เปิดรับข้อเสนอ
ช่วงเวลารับข้อเสนอ
สถานะการรับข้อเสนอ
(P4) แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P1) แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่
เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work Integrated Learning : WIL)
15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P2) แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P3) แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P3) แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย
เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
15 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563กำลังเปิดรับข้อเสนอ
Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)
24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563ปิดรับข้อเสนอ