Frontier Research Seed Fund


หน้าหลัก » Frontier Research Seed Fund

ชื่อแผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)

 

51.5.3Frontier-Research-Seed-Fund_revised-5_191162

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลกรอบการดำเนินการวิจัย
นายพิชญุตม์ บงกชพรรณราย
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 905
อีเมล : thirdkung3@gmail.com