Frontier Research COVID-19 Fund


หน้าหลัก » Frontier Research COVID-19 Fund

หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน
แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายใต้โปรแกรม การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ (P17)

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ยื่นข้อเสนอ-7-1024x140.jpg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-470-7961-63
อีเมล : pmu.b@nxpo.or.th