ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


หน้าหลัก » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Template และเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานความก้าวหน้าแยกรายโปรแกรม
โปรแกรมที่ 1 แผนงานการใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง
โปรแกรมที่ 1 แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
โปรแกรมที่ 1 แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL)
โปรแกรมที่ 2 แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill) (GENNX)
โปรแกรมที่ 3 แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill)
โปรแกรมที่ 3 แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัยเพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
โปรแกรมที่ 4 แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โปรแกรมที่ 5 แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
โปรแกรมที่ 5 แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์และทุนสังคมในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
โปรแกรมที่ 5 แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
โปรแกรมที่ 5 การวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่การวิจัย ด้านอวกาศ และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
โปรแกรมที่ 16 แผนงานวิจัยด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อสร้างสมรรถนะบุคคล
โปรแกรมที่ 17 Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)