ประกาศผล ปีงบประมาณ 2564


หน้าหลัก » ประกาศผล ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย
โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 2)
แผนงาน การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 3)
แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 1)
แผนงาน การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 2)
แผนงาน การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning, WiL)
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 2)
แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 2)
แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (รอบที่ 1)
แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงานย่อย การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงานย่อย การพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL)

โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงานย่อย การผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
แผนงานย่อย การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย
(Global Partnership-กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 2
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน ครั้งที่ 2
 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน ครั้งที่ 1