ประกาศผล ปีงบประมาณ 2564


หน้าหลัก » ประกาศผล ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

<<NEW>> ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย
(Global Partnership-กลุ่มที่ 2) ครั้งที่ 2
<<NEW>> ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน ครั้งที่ 2
 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าด้านศักยภาพในการแพร่ของไวรัสที่อาจก่อโรคจากสัตว์สู่คน ครั้งที่ 1