หน้าหลัก » ไม่มีหมวดหมู่ » ประกาศผล ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผล ปีงบประมาณ 2566

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของประเทศและการป้องกันประเทศ
ประเด็นวิจัย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (N40P19)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
ประเด็นวิจัย
(รอบที่ 1) การแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) และ อาหารแห่งอนาคต (Future Food) N36 (S3P18)