หน้าหลัก » ข่าวกิจกรรม » บพค. ให้การต้อนรับ สกสว. หารือแนวทางการพัฒนากำลังคน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

บพค. ให้การต้อนรับ สกสว. หารือแนวทางการพัฒนากำลังคน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

วันที่เผยแพร่ 17 สิงหาคม 2022

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รศ. ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าพบและเยี่ยมเยือน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหาร บพค. ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน บพค. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14

โดยได้มีการประชุมหารือและศึกษาทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. ซึ่งมุ่งเป้าในการพัฒนากำลังคนผ่าน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้าน ววน. ให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน