หน้าหลัก » ทุนวิจัยที่เปิดรับ » ทุนวิจัยปี 2566 » ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน Frontier BCG และ Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โจทย์วิจัยด้าน Frontier BCG และ Frontier Research ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2022

หน่วยงานให้ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ปีงบประมาณ2566
ยุทธศาสตร์(S3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุคเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
แผนงานP18S3 พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า
P19S3 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต
รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
แผนงานย่อยN36(S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
N37(S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
N40(S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของประเทศและการป้องกันประเทศ
โจทย์วิจัยประเด็นที่ 1 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) (N36P18)
ประเด็นที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต (N36P18)
ประเด็นที่ 3 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่น ๆ (N37P18)
ประเด็นที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (N40P19)
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (N40P19)
ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ1 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.)
การยื่นข้อเสนอฯผ่านระบบ NRIIS
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับประเด็น Personalized medicine และ Future Food (N36P18)
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับประเด็น High Energy Physics (N37P18)
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับประเด็น Carbon Net Zero และ AI Metaverse (N40P19)
5. คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ

    หมายเหตุ :
  • สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. และทาง บพค. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งภายหลังกำหนดเวลา โดยยืดจาก Log ของระบบ NRIIS เป็นสำคัญ
  • หากท่านมีข้อสงสัยในการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย