โครงการ Resubmit 2563


หน้าหลัก » โครงการ Resubmit 2563

ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ที่ 1/2562
เรื่อง การประกาศผล Re-submit 2563 รอบที่ 1

ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-บพค._291162