ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์


หน้าหลัก » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับสมบูรณ์

Template และเอกสารประกอบสำหรับจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์แยกรายโปรแกรม
โปรแกรมที่ 1 แผนงานการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
โปรแกรมที่ 1 แผนงานระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปฏิบัติงานในภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
โปรแกรมที่ 2 แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)
โปรแกรมที่ 3 แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต
โปรแกรมที่ 5 แผนงานวิจัยด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
โปรแกรมที่ 5 แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
โปรแกรมที่ 5 ผนงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอวกาศ
โปรแกรมที่ 5 แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
โปรแกรมที่ 17 แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)