ติดต่อเรา


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ใช้สำหรับการติดต่อ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Program Management Unit on Area Based Development
(PMU A)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ บพท.
โทรสาร 0 2160 5438
อีเมลสารบรรณกลาง รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : sarabanpmua@nxpo.or.th
อีเมลติดต่อสอบถามข้อมูล : pmua@nxpo.or.th
เว็บไซต์ : https://www.nxpo.or.th/A/
https://www.facebook.com/PMUA.THAI/