ติดต่อเรา


สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Program Management Unit on Area Based Development (PMU A)

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ติดต่อ 0 2109 5432


ฝ่าย 1 ฝ่ายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำต่อ 814
ฝ่าย 2 ฝ่ายส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากต่อ 819 827 813
ฝ่าย 3 ฝ่ายพัฒนาเมืองน่าอยู่ต่อ 825 816 815
ฝ่าย 4 ฝ่ายยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่นต่อ 817
ฝ่าย 5 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรต่อ 826
ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ต่อ 826
ฝ่ายสำนักงานและบุคคลากรต่อ 811 818 824
ฝ่ายสื่อสารองค์กรต่อ 820

โทรสาร 0 2160 5438
อีเมลสารบรรณกลาง รับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : sarabanpmua@nxpo.or.th
อีเมลติดต่อสอบถามข้อมูล : pmua@nxpo.or.th
เว็บไซต์ : https://www.nxpo.or.th/A/
Facebook : https://www.facebook.com/PMUA.THAI/