หน้าหลัก » เอกสารเผยแพร่ » [BOOK] คู่มือการจัดหาแหล่งเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการร่วมลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการระดมทุนสาธารณะ

[BOOK] คู่มือการจัดหาแหล่งเงินทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการร่วมลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการระดมทุนสาธารณะ

วันที่เผยแพร่ 11 มกราคม 2023