โครงสร้างผู้บริหาร


หน้าหลัก » โครงสร้างผู้บริหาร

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร