แจ้งเรื่องร้องเรียน


หน้าหลัก » แจ้งเรื่องร้องเรียน

!!!! ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณากดส่งเรื่องที่นี่ หรือติดต่อหน่วย บพท. โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ 811 !!!!
1. แจ้งเรื่องทางระบบออนไลน์ :กดส่งเรื่องที่นี่
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) :pmuaunit@gmail.com
pmua@nxpo.or.th
3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Program Management Unit on Area Based Development (PMU A)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
4. สายตรงหน่วย บพท. : 0 2109 5432 ต่อ 811
5. โทรสาร/Fax :0 2160 5438