ประกาศผลการจัดหาพัสดุ


วันที่เลขที่เรื่องไฟล์เข้าชม
11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาโครงการอวกาศในโรงเรียน ออกแบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมบุคลากรของห้องปฏิบัติการ STEM Lab
ดาวน์โหลด
0
11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ
ดาวน์โหลด
0
25 ตุลาคม 2019
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 62
0
10 ตุลาคม 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
ดาวน์โหลด
0
30 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลด
0
27 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานวิชาการจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
0
24 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำนักงาน
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาวน์โหลด
0
19 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โดยวิธีคัดเลือก
ดาวน์โหลด
0
16 กันยายน 2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด พร้อมพนักงานต้อนรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
0