กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดร.กาญจนา วานิชกร
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
304
ดร.ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
411
นายปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
903
นางสาววิภาพร อัศวพิศิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
904
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
508
นางสาวสุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
310
นางสาวโสภิดา ทองโสภิต
นักพัฒนานโยบาย
@
309
นางสาวณิศรา จันทรประทิน
นักพัฒนานโยบาย
@
306
นางสาวชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
@
303
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
562
นางสาวสุนทรี นามลิวัลย์
นักพัฒนานโยบาย
@
906
นางสาวสิรินยา ลิม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
@
315
นางสาวอรนุช รัตนะ
นักพัฒนานโยบาย
@
317
ดร.ฐิติมา สงเคราะห์
นักพัฒนานโยบาย
@
572
ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์
นักพัฒนานโยบาย
@
319
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
412
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
@
318
นายณัฐกิจ บัวโต
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
560
นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
210
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
507
นางสาวนรารัตน์ รัตนมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
206
นางสาวธันยพร อึ้งจงเจตน์
@
566