กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร


ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รติมา เอื้อธรรมาภิมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
ดร.รุ้งนภา ทองพูล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน
อัญชลิยา ธงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
602
นางสาวยุวดี อัณฑสูตร
นักพัฒนานโยบาย
@
604
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
@
603
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุล
นักพัฒนานโยบาย
@
606
นางสาวฐิติรัชต์ สายกระจ่าง
นักพัฒนานโยบาย
@
607
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
@
404
นางกานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
708
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
709
นางสาวอัญชลี สมานบุตร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
714
นางสาวจันทรัตน์ ฮะติ๊ด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
711
นางสาวเกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
724
นางสาวณภัทรกัญ ทองไทย
@
ึ721
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
705
นางสาวเมธาวี จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
717
นายอาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
718
นางสาววันทิพย์ ใจมูลมั่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
723
นายสิทธา เศรษฐสิทธิ์ปรีดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
313
นางสาวกนกวรรณ มะกรวัฒนะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
733
นางสาวอภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้างาน และปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
@
706
นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
729
นางสาวเต็มศิริ บุญโต
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
720
นายภัญภณ นิลาศภัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
731
นางสาวนีรนุช วันหลุมข้าว
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
727
นายยงยุทธ โทอิ้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
707
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณี
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
713
นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้างาน และปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
@
703
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
@
730
นางสาวพัชรินทร์ นาใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
722
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส
@
725
นางสาวมัยพร เมืองทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
731
นายวิษณุ เหลากุล
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
@
710
นางสาววิชิตา แข็งแรง
@
410